Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Poslovni prostori PE Murska Sobota, Trg zmage 6
Zbiranje nezavezujočih ponudb
Prodamo celoto poslovnih prostorov PE Murska Sobota, na naslovu Trg zmage 6 v Murski Soboti.
Celota poslovnih prostorov obsega večinski del poslovne stavbe s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem ter garažo in klet v kletni etaži sosednje stavbe. V pritličju poslovne stavbe obratuje poštna poslovalnica 9101 Murska Sobota. V stavbi je 81,3% površin v lasti Pošte Slovenije d.o.o., preostanek je v lasti Telekoma Slovenije in ni predmet prodaje. Prostori so delno zasedeni. Poslovna stavba ima urejen katastrski vpis, je etažno razdeljena in ima vzpostavljeno etažno lastnino v zemljiški knjigi. Gre za stavbo št. 10603 k.o. 105 Murska sobota. Stavba se sestoji iz kletne etaže, pritličja, štirih nadstropij in mansarde. V kleti so delovni in skladiščni prostori ter garažna parkirna mesta. V pritličju se nahajajo poštna poslovalnica, delovni in pisarniški prostori. V nadstropjih in mansardi (razen drugega nadstropja, ki ni predmet prodaje) pa se nahajajo pisarniški prostori s sanitarijami, mini kuhinjami in ostalimi spremljajočimi prostori (arhivi, interni hodniki, tehnični prostori). Po nadstropjih je oblikovanih več ločenih etažnih delov kot zaključene enote. Ogrevanje prostorov je radiatorsko iz kurilnice na zemeljski plin, prostori so tudi delno hlajenji s split klimatskimi napravami. Stavba se nahaja v dobrem stanju in je redno vzdrževana.
Poleg navedenih poslovnih prostorov se prodajata tudi garaža in kletni prostor v kletni etaži sosednje stavbe in sicer etažni del 105-6393-35 (garaža) v izmeri 445,8 m2 v idealnem deležu 47/50 in etažni del 105-6393-40 (klet) v izmeri 44,9 m2 v deležu 1/1. Vhod v kletno etažo je isti kot v zgoraj navedeno poslovno stavbo. Predmet prodaje poslovne stavbe je večinski del prostorov in sicer 29 posameznih etažnih delov v skupni izmeri 2.167,4 m2, in sicer etažni deli z ID 105-10603-3, ID 105-10603-5, ID 105-10603-6, ID 105-10603-7, ID 105-10603-8, ID 105-10603-9, ID 105-10603-10, ID 105-10603-11, ID 105-10603-12, ID 105-10603-13, ID 105-10603-14, ID 105-10603-17, ID 105-10603-20, ID 105-10603-21, ID 105-10603-22, ID 105-10603-23, ID 105-10603-24, ID 105-10603-25, ID 105-10603-27, ID 105-10603-28, ID 105-10603-29, ID 105-10603-30, ID 105-10603-31, ID 105-10603-32, ID 105-10603-33, ID 105-10603-34, ID 105-10603-35, ID 105-10603-36 in ID 105-10603-37. Predmet prodaje je tudi funkcionalno zemljišče okrog stavbe in sicer gre za parceli št. 1038/2 v izmeri 71 m2 in št. 1323/4 v izmeri 115 m2, obe k.o. 105 Murska Sobota, obe v lasti Pošte Slovenije d.o.o..
Dostop do poslovne stavbe je urejen peš s prednje (severne) strani preko parkirišča v lasti Mestne občine Murska Sobota in lastnega dvorišča. Vhod v kletno etažo stavbe ter do ločene garaže in kleti je skupen in poteka z zahodne strani stavbe preko parcel v etažni lastnini in lasti Mestne občine Murska Sobota ter družbe IMO-REAL d.o.o.
Poslovni prostori so delno zasedeni. Pošta Slovenije d.o.o. bo v delu pritličnih prostorov ostala tudi po prodaji nepremičnine. Gre za prostore poštne poslovalnice, ki jo bo dolgoročno najela. V najem so oddani pisarniški in tehnični prostori trem najemnikom v skupni izmeri 180 m2 (v pritličju in prvem nadstropju). Najemniki bodo v prostorih predvidoma ostali tudi po prodaji nepremičnine. Ob prodaji se vse pravice in obveznosti iz naslova že oddanih prostorov v najem, prenesejo na novega lastnika. Po predhodnem dogovoru je možen vpogled v obstoječe najemne pogodbe. Pošta Slovenije d.o.o. bo sočasno ob prodaji prostorov sklenila dolgoročen povraten najem dela prostorov v pritličju za poštno poslovalnico, v izmeri ca. 150 - 200 m2 po tržni ceni 5 EUR/m2 mesečno, kar je pogoj pri prodaji.
Na strehi stavbe se nahaja antenski stolp, ki ni predmet prodaje in je last solastnika stavbe. Na vseh parcelah je vknjižena neprava stvarna služnost dostopa, uporabe in vzdrževanja telekomunikacijskih vodov, naprav in opreme, ki so locirane v stavbi in ob stavbi (potekajo skozi vse etaže starega dela stavbe) in tudi služnost dostopa, uporabe in vzdrževanja antenskega stolpa in klima naprav na strehi stavbe in služnost dostopa, uporabe in vzdrževanja podzemne kabelske galerije v zemljišču s parcelno številko 1323/4 k.o. Murska Sobota vse v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d. Prav tako je pri etažnih delih stavbe št. 20, 22, 25, 34 in 35 dogovorjena neprava stvarna služnost prostega dostopa do kinet TK kablov zaradi rednega in investicijskega vzdrževanja, na način in pod pogoji, kot to izhaja iz tč. 3 v 5. členu sporazuma o razdelitvi solastnine z ustanovitvijo etažne lastnine, z opustitvijo vseh dejanj vsakokratnega lastnika, ki bi lahko povzročila poškodovanje TK kablov, v korist služnostnega upravičenca Telekom Slovenije d.d. Nadalje je s sporazumom o razdelitvi solastnine z ustanovitvijo etažne lastnine v korist družbe Telekom Slovenije d.d. pri etažnem delu stavbe št. 37 dogovorjena služnost prostega dostopa preko prostora na streho do antenskega stolpa (anten), ki se nahaja na starem delu objekta, ter pri etažnem delu stavbe št. 25 služnost dostopa do sanitarij v posameznem delu stavbe št. 25.
Na obeh parcelah v izključni lasti Pošte Slovenije d.o.o. ima predkupno pravico Mestna občina Murska Sobota, na etažnem delu garaže pa Telekom Slovenije. Prav tako je pri prodaji nepremičnin potrebno pridobiti soglasje Ministrstva za obrambo (MORS), saj obe parceli v k.o. 105 Murska Sobota sodita v območje nepremičnin po Uredbi o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje. Prodajna pogodba bo sklenjena pod razveznim pogojem uveljavljanja predkupnih pravic in pridobitve soglasja s strani MORS.
Poslovni prostori se v delu, ki so nezasedeni, prodajajo delno opremljeni s pohištveno opremo. Preostala pohištvena oprema, ki je zasedena s strani prodajalca (poštna poslovalnica) in najemnikov oz. je še v njihovi uporabi, pa ni predmet prodaje.
Vse nepremičnine se prodajajo kot celota in po načelu videno kupljeno. Poslovni prostori se nahajajo v osrednjem območju centralnih dejavnosti in so namenjeni poslovni in obrtni dejavnosti.

Ogledi nepremičnine so možni v navzočnosti predstavnika in sicer po dogovoru. Za oglede je potrebna predhodna najava na elektronski naslov tomislav.slivnjak@posta.si.

E-dražba se izvaja kot odprta dražba, ki ima značilnosti dražbe z zviševanjem cene. Predmetna e-dražba za Predmet prodaje se bo začela dne 22.06.2023 ob 12.00 uri in se bo zaključila istega dne ob 17.00 uri.
Za sodelovanje je obvezna REGISTRACIJA na portalu drazbe.significa.si in VPLAČILO varščine najkasneje do vključno 21.06.2023 do 12.00 ure, na lastnikov transakcijski račun št. SI56 0451 5000 1110 867, odprt pri NKBM, v znesku 70.500,00 EUR. Nalog za plačilo varščine mora vsebovati namen plačila, ki je: Murska Sobota. Dražitelj mora do vključno 21.06.2023 do 12.00 ure posredovati potrdilo o vplačilu varščine v skenirani verziji na elektronski naslov: vladimir.guzej@posta.si. Za dodatne informacije vam je na voljo g. Vladimir Guzej na elektronskem naslovu vladimir.guzej@posta.si.
Prodaja ni predmet obdavčitve z DDV. Davek na promet nepremičnin ni zajet v prodajno ceno. Davek na promet nepremičnin plača kupec.

Podrobnosti razpisa:
datum dražbe: 22.06.2023 ob 12:00 uri,
varščina: 70.500,00 EUR,
rok za plačilo varščine do 21.06.2023 do 12:00,
izklicna cena: 1.410.000 EUR + pripadajoč davek
korak draženja: 10.000,00 EUR.
Obvezna prijava na e-dražbo: https://www.drazbe.significa.si/

Podrobnosti o dražbi si preberite v Razpisu elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine, ki je priloga oglasu. Dražba se izvaja skladno s Splošnimi pogoji, ki so objavljeni na portalu https://www.drazbe.significa.si/.

 

Zemljevid

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja