Obvestilo o uporabi piškotkov

To spletno mesto uporablja piškotke v namen izboljšanja uporabniške izkušnje.
Prijava

Spletno zbiranje ponudb za nepremičnine

Splošni pogoji:
Prodaje na način zbiranja ponudb in prek e-dražbe, ter glede uporabe spletnega portala Nai Ponudba

1. Uvodne določbe

Predmetni Splošni pogoji: Prodaje na način zbiranja ponudb in prek e-dražbe, ter glede uporabe spletnega portala Nai Ponudba (v nadaljevanju: Splošni pogoji) družbe NAI Significa d.o.o., Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, matična št.: 6058736000 (v nadaljevanju: Družba) se uporabljajo za izvedbo prodaje nepremičnin, premičnin in ostalega dražbenega blaga (v nadaljevanju: Dražbeno blago) v elektronski obliki na dan, ki ga Družba v lastnem imenu ali v imenu in za račun pooblastitelja, t.j. lastnika in s tem prodajalca Dražbenega blaga, razpiše za posamezno Dražbeno blago, ter za sodelovanje na spletnem portalu Nai Ponudba (v nadaljevanju tudi: Portal).

Ti Splošni pogoji predstavljajo pravno podlago za zagotavljanje in izvajanje elektronskih dražb (v nadaljevanju: e-dražb), zbiranje zavezujočih in nezavezujočih ponudb ter za delovanje in zagotavljanje Portala.

Namen Portala je predstavitev Dražbenega blaga, zbiranje ponudb za prodajo Dražbenega blaga in izvajanje e-dražb Dražbenega blaga.

Prodaja prek e-dražb ter zbiranje zavezujočih in nezavezujočih ponudb poteka izključno v elektronski obliki in izključno prek Portala.

Izvajalec prodaje Dražbenega blaga prek e-dražbe ter zbiranja zavezujočih in nezavezujočih ponudb ter ponudnik Portala je Družba.

Kontaktni podatki Družbe za pojasnila in komunikacijo so sledeči: NAI Significa d.o.o., Vošnjakova 1, 1000 Ljubljana, telefonska številka: 386 31 601 368, e-pošta: drazbe@naisignifica.com.

Vsa sporočila Portala in Družbe ter vsa komunikacija poteka izključno elektronsko kot elektronska sporočila na elektronski naslov uporabnika Portala, ki ga je ta vnesel ob registraciji v Portal in ima z vidika veljavne zakonodaje enako veljavo, kot bi bila izvedena v pisni obliki. Vsak podatek, povezan s ponudbo/draženjem in poslan prek Portala šteje, kot da je lastnoročno podpisan s strani pošiljatelja. Ponudba, draženje ali katerikoli drug podatek, povezan s predložitvijo ponudbe/draženjem in posredovan prek Portala, šteje za lastnoročno podpisano ponudbo v postopku draženja, dano v pisni obliki in ponudnika/dražitelja v celoti zavezuje skladno z določili Obligacijskega zakonika, ki se nanašajo na dajanje ponudb/draženje.

Kot uraden čas, na podlagi katerega tečejo roki, se šteje lokalen čas, t.j. srednje evropski čas. Čas oddaje posamezne ponudbe se presoja skladno z v Portalu zabeleženim časom prejema ponudbe.

V primeru odstopa izbranega ponudnika oz. dražitelja ali v primeru nepopolnosti ponudbe najugodnejšega ponudnika oz. dražitelja lahko naročnik po svoji diskrecijski volji izbere naslednjega najugodnejšega ponudnika ali dražitelja, ki je podal popolno ponudbo, če v posameznem povpraševanju, vabilu ali razpisu niso navedena drugačna pravila.

2. Uporaba Portala, registracija uporabnika in pogoji za uporabnika

Vsak uporabnik dostopa do Portala preko varne povezave. Vsa komunikacija med posameznim uporabnikom in Portalom je šifrirana. Za vsako ponudbo v postopku draženja, ki se vnese v Portal, je zabeleženo, kateri uporabnik jo je vnesel ter točen datum in čas prejema ponudbe v Portalu.

Uspešnost posamezne oddane ponudbe je posameznemu uporabniku vidna dinamično v času poteka dražbe, z barvnimi oznakami polj (zelena: uspešno draženje, rdeča: neuspešno draženje glede na trenutno najugodnejšo ponudbo).

Uporabnik se je dolžan za sodelovanje na e-dražbi registrirati na Portalu in ravnati skladno s temi Splošnimi pogoji. Uporabnik se na Portalu registrira kot fizična oseba ali pravna oseba, registracijo pa lahko izvedejo tako domače kot tuje pravne in fizične osebe. Ob registraciji mora uporabnik kumulativno podati zahtevane podatke ter sprejeti in soglašati s temi Splošnimi pogoji, nazadnje pa aktivirati svoj uporabniški »račun«, pri čemer uporabnik aktivacijsko povezavo prejme na svoj elektronski naslov. Z aktivacijo »računa« uporabnik lahko sodeluje pri e-dražbah, oddaja ponudbe za dražbeno blago in pridobi vpogled v več podatkov o dražbenem blagu.

Uporabnik ima lahko le eno uporabniško ime. Uporabnik mora ob registraciji podati resnične podatke, izdajanje za drugo osebo je prepovedano.

Že registriran uporabnik se v Portal prijavi in identificira z elektronskim naslovom in geslom. Kombinacija uporabniškega imena in gesla enolično določa uporabnika. Šteje se, da ima uporabnik, ki se identificira z ustreznim uporabniškim imenom in geslom, zadostna pooblastila ponudnika, ki zadoščajo vsebini, obsegu in namenu dajanja ponudbe ali draženja. Šteje se, da je ponudnik, ki se je uspešno identificiral in oddal ponudbo za posamezno povpraševanje v Portalu, lastnoročno podpisal tako ponudbo (ta podpis šteje za lastnoročni podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca).

Vsak uporabnik mora skrbno hraniti identifikacijske elemente (uporabniško ime in geslo) in jih ne sme posredovati tretjim osebam. V primeru suma razkritja identifikacijskih elementov mora uporabnik nemudoma obvestiti Družbo, pri čemer se mu v najkrajšem času izda nove identifikacijske elemente. Če uporabnik (ponudnik), zahteva izdajo novih identifikacijskih elementov zaradi suma razkritja identifikacijskih elementov v času poteka postopka draženja, se šteje, da je preklical vse ponudbe v tem postopku in posledično štejejo njegove ponudbe, oddane na podlagi starih identifikacijskih elementov, za neveljavne. Če naročnik zaradi tega ne more uspešno zaključiti draženja (ponudnikova ponudba do konca draženja ostane najugodnejša) in leži razlog preklica na strani ponudnika/dražitelja, ki je zahteval preklic, lahko naročnik odda naročilo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku/dražitelju, od ponudnika/dražitelja, ki je preklical identifikacijske elemente, pa zahteva povračilo nastalih stroškov (in morebitne nastale škode) zaradi preklica.

Na e-dražbi za prodajo nepremičnin lahko sodeluje in za nakup nepremičnin lahko oddaja ponudbe le uporabnik, ki lahko pridobi lastninsko pravico na nepremičninah (kot domača fizična ali pravna oseba oziroma tuja fizična ali pravna oseba ob pogoju vzajemnosti po predpisih, ki veljajo po kraju, kjer se nahaja nepremičnina). Uporabnik mora sam preveriti, ali lahko pridobi lastninsko pravico na nepremičninah (kot domača fizična ali pravna oseba oziroma tuja fizična ali pravna oseba ob pogoju vzajemnosti po predpisih, ki veljajo po kraju, kjer se nahaja nepremičnina). V kolikor se ugotovi, da uporabnik ne more skleniti kupoprodajne pogodbe za prodajo nepremičnine, se to šteje kot razlog za nesklenitev pogodbe na strani uporabnika, vplačana varščina pa zapade v korist Družbe oz. lastnika/prodajalca nepremičnin, uporabnik pa ob tem tudi odgovarja za vso nastalo škodo.

3. Potek e-dražb in postopek oddajanja nezavezujočih ponudb

3. 1. Skupna določila glede e-dražb

Na objavljeni e-dražbi lahko sodelujejo le registrirani uporabniki in tisti, ki pravočasno vplačajo varščino na račun, ki bo naveden v razpisu posamezne e-dražbe. Varščina je denarni znesek, s plačilom katerega registrirani uporabnik utrdi svojo obveznost skleniti prodajno pogodbo, če bo na dražbi uspel.

Registriran uporabnik, ki pravočasno vplača varščino, se v nadaljevanju navaja kot: dražitelj. Dražitelj sodeluje na e-dražbi s šifro dražitelja, ki jo sistem generira kot enolično oznako in jo dražitelju sistem dodeli ob plačilu varščine.

Višina varščine za posamezno dražbeno blago bo vsakokrat navedena v razpisu posamezne edražbe.

Rok za vplačilo varščine je 24 ur pred začetkom e-dražbe, razen če ni v razpisu posamezne edražbe določeno drugače. V istem času mora dražitelj Družbi in/ali lastniku/prodajalcu Dražbenega blaga prek elektronskega naslova dostaviti potrdilo o vplačani varščini. V vsakem primeru bodo upoštevane samo tiste varščine, ki bodo prispele na objavljen račun do začetka e-dražbe.

E-dražba poteka bodisi kot e-dražba z zviševanjem izklicne cene ali e-dražba z zniževanjem izklicne cene, in sicer pod pogoji, kot je podrobneje navedeno v nadaljevanju.

Dražitelj lahko do zaključka e-dražbe odda svojo ponudbo, pri čemer v vsakem trenutku vidi trenutno najugodnejšo ponudbo, vendar brez navedbe, kateri dražitelj jo je podal, pri e-dražbi z zniževanjem cene pa se v vsakem trenutku vidi trenutna cena. Posamezne oddane ponudbe ni mogoče preklicati. Če se e-dražba ne prekliče ali Družba ne zavrne vseh ponudb, se posel odda ponudniku z najugodnejšo ponudbo.

Po zaključku e-dražbe Družba razglasi dražitelja, ki je na e-dražbi uspel, in ga preko elektronskega naslova, ki ga je dražitelj navedel pri registraciji, pozove k sklenitvi prodajne pogodbe in obvesti o času sklenitve pisne prodajne pogodbe, ki ne sme biti daljši od 30 delovnih dni od dneva, ko se je e-dražba zaključila. Navedeni rok za sklenitev pisne prodajne pogodbe ne velja v primeru, da je pri prodaji Dražbenega blaga potrebno pridobiti soglasje javnopravnega subjekta ali ko je predvidena predkupna pravica tretjega. V primeru zahtevanega soglasja ali predkupne pravice bo prodajalec obvestil soglasodajalca in predkupnega upravičenca o nameravani prodaji skladno z določbami Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi. Pisna prodajna pogodba se v tem primeru sklene v roku 30 delovnih dni po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca, da predkupne pravice ne uveljavlja ali v roku 30 delovnih dni po poteku zakonskega roka za izjavo predkupnega upravičenca oz. v roku 30 delovnih dni po prejemu soglasja k prodaji. V kolikor predkupni upravičenec predkupno pravico uveljavlja ali v primeru, da prodajalec k prodaji ne pridobi zakonitega soglasja, se prodajna pogodba z dražiteljem ne sklene, dražitelj pa je v tem primeru upravičen do vračila varščine.

Družba pred sklenitvijo prodajne pogodbe preveri kupca z vidika vsakokrat veljavnih določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in drugih predpisov, dražitelj pa je dolžan v celoti izpolniti in podpisati obrazec o pregledu stranke v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in privolitev za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, kot bosta lahko priložena k razpisu posamezne e-dražbe.

Celotno kupnino mora uspeli dražitelj plačati v 30-ih dneh od sklenitve prodajne pogodbe oz. kot bo določeno v posameznem razpisu posamezne e-dražbe. Če dražitelj na e-dražbi uspe in sklene prodajno pogodbo, se varščina všteje v kupnino.

Vse davčne in druge javne obveznosti pri prenosu lastništva Dražbenega blaga bremenijo kupca, razen če bo v posameznem razpisu posamezne e-dražbe določeno drugače. Prenos lastninske pravice na Dražbenem blagu in izročitev Dražbenega blaga v posest kupca bo izvršen po plačilu celotne kupnine, vseh davkov in stroškov v zvezi s prodajo in prenosom lastništva in/oz. kot bo določeno v posameznem razpisu posamezne e-dražbe. Če izbrani dražitelj ne sklene prodajne pogodbe iz sfere dražitelja, se šteje, da je izbrani dražitelj odstopil od sklenitve posla, Družba oz. lastnik/prodajalec Dražbenega blaga pa zadrži njegovo vplačano varščino kot pogodbeno kazen za neizpolnitev obveznosti skleniti prodajno pogodbo.

E-dražba je uspešna, če od začetne (izklicne) cene v času trajanja e-dražbe vsaj en ponudnik odda uspešno ponudbo, razen če je v objavi/razpisu posamezne e-dražbe določeno drugače.

Družba lahko kadarkoli v času trajanja e-dražbe le-to prekliče, po zaključku e-dražbe pa ni zavezana izbrati najugodnejše ponudbe (možnost zavrnitve vseh ponudb), in sicer ne glede na navedbe v razpisu posamezne e-dražbe.

3. 1.1. E-dražba z zviševanjem izklicne cene

E-dražba z zviševanjem izklicne cene se začne z izklicem začetne izklicne cene. Dražitelj lahko ponudi znesek, ki je enak izklicni ceni, nato pa se ponujeni znesek zvišuje po korakih, pri čemer bo znesek koraka oz. minimalni znesek, za katerega se mora nadaljnja ponudba zvišati, določen v razpisu posamezne e-dražbe.

Na e-dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno do konca poteka e-dražbe.

Čas do zaključka e-dražbe se podaljšuje za 15 minut od nastavljenega zaključka e-dražbe, če dražitelj odda novo ponudbo največ 15 minut pred nastavljenim zaključkom e-dražbe (na primer: če je predviden zaključek e-dražbe ob 14.00 in če dražitelj poda novo ponudbo do vključno 13.45, se zaključek e-dražbe nastavi na nov čas ob 14.15), razen če ni v razpisu določen drugačen čas za podaljšanje e-dražbe. E-dražba se lahko podaljšuje neomejeno krat, dokler v zadnjih 15 minutah ni oddana nobena nova ponudba, razen če ni v razpisu določen drugačen čas za podaljšanje e-dražbe.

Če dražitelj (t.j. uporabnik, ki je vplačal varščino) ne sodeluje na e-dražbi in ne odda ponudbe, se šteje, da ni upravičen do nakupa Dražbenega blaga. V takšnem primeru se vplačana varščina uporabniku vrne v 3 delovnih dneh po koncu e-dražbe. Slednje ne velja za tip e-dražbe »varščina zavezujoča«, kjer ni višanja ponudbe. V takem primeru je prvi vplačnik varščine dolžan pristopiti k nakupu Dražbenega blaga, sicer vplačano varščino zadrži Družba.

Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, na e-dražbi pa uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Ponudba dražitelja veže in dražitelj od ponudbe ne more odstopiti ali jo na kakršen drugi način razveljaviti. Če dražitelj na e-dražbi ne uspe ali če prodajna pogodba ni sklenjena iz sfere lastnika ali Družbe, se dražitelju znesek vplačane varščine vrne v 3 delovnih dneh po koncu e-dražbe. Varščina se ne obrestuje. Neposredno po zaključku e-dražbe je vsem sodelujočim uporabnikom na voljo dnevnik/zapis poteka draženja, z navedbo vseh ponudb in točnega časa oddaje ponudb.

3. 1. 2. Elektronska dražba z zniževanjem izklicne cene

E-dražba z zniževanjem izklicne cene se začne z izklicem začetne izklicne cene. Dražitelj lahko sprejme izklicno ceno s potrditvijo izklicne cene za Dražbeno blago.

V kolikor nihče od dražiteljev ne bo sprejel izklicne cene, se bo ta v naslednjem in morebitnih nadaljnjih korakih zniževala. Na e-dražbi bo uspel tisti dražitelj, ki bo prvi dal ponudbo za ceno, določeno v posameznem dražbenem koraku (izklicno ceno ali ceno, določeno v posameznem dražbenem koraku). Nadaljnji korak se ponastavi vsakih 15 minut, razen če ni v razpisu e-dražbe določeno drugače.

Družba sme v kateremkoli koraku zniževanja cene odstopiti od nadaljnje e-dražbe in nadaljnjega zniževanja cene posameznega Dražbenega blaga. V kolikor do takrat nihče izmed uporabnikov ne sprejme cene Dražbenega blaga, ki je določena v posameznem koraku, e-dražba ni uspešna.

V kolikor e-dražba ni uspešna, ali če posamezni dražitelj na e-dražbi ne uspe ali če prodajna pogodba ni sklenjena iz sfere lastnika ali Družbe, se dražitelju znesek vplačane varščine vrne v 3 delovnih dneh po koncu e-dražbe. Varščina se ne obrestuje.

Neposredno po zaključku e-dražbe je vsem sodelujočim uporabnikom na voljo dnevnik/zapis poteka draženja, z navedbo uspešne ponudbe ter točnega časa oddaje ponudbe.

3.2. Nezavezujoče zbiranje ponudb

Nezavezujoče zbiranje ponudb je javno vabilo za dajanje ponudb za nakup Dražbenega blaga prek Portala. Lastnik dražbenega blaga ni dolžan skleniti prodajne pogodbe s ponudnikom, čeprav ponudnik ponudi najvišjo ceno. Nezavezujoče ponudbe lahko oddajo le registrirani uporabniki.

Upoštevajo se samo tiste nezavezujoče ponudbe, ki so oddane do konca poteka roka za zbiranje ponudb na Portalu.

V primeru prodaje pa se Dražbeno blago proda najboljšemu ponudniku, t.j. tistemu, ki ponudi najvišjo ceno. V kolikor bo prejetih več enakovrednih ponudb, se izvede dodatno pogajanje, na podlagi pisnega poziva, naj ponudniki v roku 8 dni izboljšajo svojo ponudbo, razen če ni v pisnem pozivu določen drugačen rok. O izbiri najboljšega ponudnika bo v tem primeru odločeno najkasneje v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb, oziroma v primeru poziva za izboljšanje ponudb najkasneje v 15 dneh od poteka roka za oddajo izboljšanja ponudb, razen če ni v pisnem pozivu določen drugačen rok. Družba bo najboljšega ponudnika obvestila preko elektronskega naslova, ki ga je ponudnik navedel pri registraciji in ga pozvala k plačilu varščine ali are, ki jo mora izbrani ponudnik plačati v roku 8-ih dni od obvestila, da je njegova ponudba izbrana, na račun, ki bo naveden v obvestilu. Varščina in ara se vštevata v kupnino. Obenem bo Družba ponudnika pozvala k sklenitvi prodajne pogodbe.

Rok za sklenitev pisne prodajne pogodbe ne sme biti daljši od 30 delovnih dni od dneva, ko je ponudnik obveščen, da je njegova ponudba izbrana. Navedeni rok za sklenitev pisne prodajne pogodbe ne velja v primeru, da je pri prodaji Dražbenega blaga potrebno pridobiti soglasje javnopravnega subjekta ali ko je predvidena predkupna pravica tretjega. V primeru zahtevanega soglasja ali predkupne pravice bo prodajalec obvestil soglasodajalca in predkupnega upravičenca o nameravani prodaji skladno z določbami Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi. Pisna prodajna pogodba se v tem primeru sklene v roku 30 delovnih dni po pridobitvi izjave predkupnega upravičenca, da predkupne pravice ne uveljavlja ali v roku 30 delovnih dni po poteku zakonskega roka za izjavo predkupnega upravičenca oz. v roku 30 delovnih dni po prejemu soglasja k prodaji. V kolikor predkupni upravičenec predkupno pravico uveljavlja ali v primeru, da prodajalec k prodaji ne pridobi zakonitega soglasja, se prodajna pogodba z dražiteljem ne sklene.

Družba pred sklenitvijo prodajne pogodbe preveri kupca z vidika vsakokrat veljavnih določb zakona, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, in drugih predpisov, kupec pa je dolžan v celoti izpolniti in podpisati obrazec o pregledu stranke v skladu z določbami Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma in privolitev za zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov, kot ju bo ponudnik oz. kupec prejel po elektronskem naslovu.Celotno preostalo kupnino mora izbrani ponudnik plačati v 30-ih dneh od sklenitve prodajne pogodbe oz. kot bo določeno v obvestilu o izbiri ponudbe.

Če izbrani ponudnik ne sklene prodajne pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od sklenitve posla, Družba pa zadrži njegovo vplačano varščino ali aro.

Vse davčne in druge javne obveznosti pri prenosu lastništva Dražbenega blaga bremenijo kupca, razen če bo v prodajni pogodbi določeno drugače. Prenos lastninske pravice na Dražbenem blagu in izročitev Dražbenega blaga v posest kupca bo izvršen po plačilu celotne kupnine, vseh davkov in stroškov v zvezi s prodajo in prenosom lastništva in kot bo določeno v posamezni prodajni pogodbi.

4. Odgovornost

Družba ni lastnik Dražbenega blaga, ki se prodaja na Portalu in Družba ne prevzema odgovornosti za resničnost podatkov o Dražbenem blagu oz. za škodo, ki bi nastala zaradi netočnosti ali zastarelosti podatkov o Dražbenem blagu. Družba ne prevzema nobene odgovornosti za stanje in uporabnost Dražbenega blaga ter za možnost dostopa do Dražbenega blaga.

Prodaja preko Portala se vrši po načelu »videno – kupljeno«. Dejanski ogled Dražbenega blaga se opravi v skladu s pogoji iz vsakokratnega razpisa e-dražbe ali vsakokratnega vabila k dajanju nezavezujoče ponudbe.

Družba pred izvedbo e-dražbe opravi pravni pregled nepremičnine, pred izvedbo e-dražbe premičnine pa Družba pravnega pregleda ne opravi. Prodaja premičnine se po teh Splošnih pogojih, s strani Družbe, opravi torej brez pravnega pregleda premičnine, ki se prodaja, pravni pregled nepremičnine pa bo izveden v obsegu, kot bo navedeno v vsakokratnem razpisu e-dražbe ali vsakokratnem vabilu k dajanju nezavezujoče ponudbe.

Izključena je vsakršna odgovornost Družbe za stvarne in pravne napake blaga, ki je predmet prodaje.

Družba ne odgovarja za neizvedbo pravnega posla – prenosa lastninske pravice na Dražbenem blagu, ki bi bila posledica prepovedi izvedbe takšnega posla ali transakcije zaradi veljavnih predpisov.

Portal je kompleksen informacijski sistem in zato ni mogoče v celoti izključiti možnosti napak v delovanju Portala, tako v strojni kot tudi v programski opremi ali v komunikacijah. V primeru izpada Portala bo Družba ali njegov skrbnik poskrbel za čim krajši izpad. V primeru, da pride do motenja ali izpada Portala v času od začetka e-dražbe, Družba primeroma presodi, ali je narava izpada Portala takšna, da je potrebno e-dražbo ponoviti (npr. dražba se lahko prekliče in ponovi, če je od začetka e-dražbe do nastanka motnje ali izpada uspešno ponudbo oddal vsaj en ponudnik/dražitelj).

Družba ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo, vključno z morebitnim izgubljenim dobičkom, ki bi nastala zaradi prekinitve dostopa do Portala, motenj ali izpada Portala, neobjave oziroma izbrisa posameznega Dražbenega blaga ali napake v delovanju spletnega mesta ali Portala, kot tudi ne jamči za uspešnost uporabe tega spletnega mesta in Portala.

Družba v nobenem primeru ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi izvirala iz uporabe oziroma nezmožnosti uporabe Portala ali tega spletnega mesta, vključno in brez omejitev glede neizvedbe posla, glede izgubljenega prihodka ali pričakovanega dobička, poslabšanja/izgube dobrega imena, poslabšanja/izgube poslov, poslabšanja/izgube podatkov, prekinitvijo poslovanja, računalniške napake ali napačnega delovanja Portala ali spletnega mesta oziroma drugih škodnih dogodkov.

Družba si pridržuje pravico, da kadarkoli, iz kateregakoli razloga in za kakršen koli čas, brez predhodnega obvestila, prekine zagotavljanje delovanja Portala. Družba nudi le tehnično podporo pri izvedbi e-dražbe in zbiranju ponudb ter s tem povezane marketinške aktivnosti.

Družba ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora in zaradi nepredvidenih in nepričakovanih dogodkov, ki nastopijo neodvisno od volje Družbe ali skrbnika Portala.

5. Podpora uporabnikom in varnost

Družba vsem registriranim uporabnikom nudi strokovno in tehnično pomoč uporabe Portala.

Podporna služba uporabnikom Portala je na voljo od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 uro prek kontaktnih podatkov, kot so navedeni v 1. členu teh Splošnih pogojev.

Družba lahko nemudoma onemogoči dostop do Portala uporabnikom, ki kršijo te Splošne pogoje ali kako drugače motijo ali škodujejo Portalu. Presojo motilnih ravnanj in škodljivosti ravnanj si pridržuje Družba.

Uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Družba ne odgovarja za primer zlorabe uporabniškega gesla, bo pa po sporočilu uporabnika o domnevni zlorabi ustrezno ukrepala.

6. Osebni podatki in piškotki

6.1. Osebni podatki

Vsak uporabnik z registracijo in s sprejemom teh Splošnih pogojev dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namene delovanja spletnega mesta in Portala Družbe ter je z registracijo na Portal seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da Družba njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica.

Uporabnik v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in ostalimi predpisi daje Družbi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ki ji jih je posredoval ob registraciji in ki so potrebni za sodelovanje na e-dražbi, oddaji ponudbe ter za sklenitev kupoprodajne pogodbe, v obsegu, kot je zahtevano ob registraciji v Portal.

Uporabnik nadalje daje Družbi soglasje za obdelavo osebnih podatkov, kot so: ime, priimek, naslov, telefonska številka in e-pošta (v nadaljevanju: "podatki o stranki") za namene zagotavljanja storitev in realizacije marketinških dejavnosti, še posebej za ponudbo produktov in storitev ter pošiljanje informacij o promocijah Družbe (v nadaljevanju: "marketinške dejavnosti"). Stranka soglaša s prejemanjem poslovnih in marketinških sporočil od Družbe preko elektronskih sredstev.

Soglasje o obdelavi podatkov velja do preklica. Soglasje se poda prostovoljno in ga je mogoče preklicati kadarkoli in brezplačno s pisnim sporočilom, ki se ga pošlje na Družbo.

Družba je kot obdelovalec osebnih podatkov na zahtevo uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, temu dolžna omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, ter njihovo prepisovanje ali kopiranje, posredovati izpis osebnih podatkov, ki so vsebovani v zbirki osebnih podatkov in se nanašajo nanj, posredovati seznam uporabnikov, katerim so bili posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen, dati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem ter pojasniti tehnične oziroma logično-tehnične postopke odločanja, če se izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov stranke.

Družba se zavezuje podatke uporabiti, obdelovati in hraniti le za namen, za katerega so bili pridobljeni. Družba jamči za zasebnost osebnih podatkov in bo z njimi ravnala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, GDPR in ostalimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Družba osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala tretjim osebam, razen v primerih, ko bo to potrebno za namen delovanja spletnega mesta oz. Portala ali bi bila po zakonu dolžna.

6.2. Piškotki

Na spletni strani Portala se uporabljajo spodaj navedeni piškotki, z njihovo uporabo pa se uporabnik strinja.

  • tehnični piškotki, ki so na Portalu potrebni za pravilno delovanje spletne strani. Gre za sejne piškotke, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni uporabnikove vnose v spletne obrazce, oddaja ponudb, ipd. Taki piškotki so potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo. Soglasje uporabnikov za zgoraj navedene sejne tehnične piškotke ni potrebno, saj gre za zakonsko izjemo, kjer privolitev uporabnika ni potrebna.
  • piškotki za namen analiziranja prometa - analitični piškotki (štetje obiskovalcev, identifikacija brskalnikov in ključnih besed, ki vodijo na mesto, problemi pri navigaciji ipd.) kot npr. Google Analytics piškotki, so uporabljeni za spremljanje obiska Portala za spremljanje objav in interesa uporabnikov ter predstavljajo orodje za spletne analitične podatke, ki se uporablja za boljše razumevanje, kako uporabniki uporabljajo spletno mesto ponudnika.

V primeru, da uporabnik ponudniku ne bi več dovolil uporabe piškotkov na njegovem računalniku, lahko uporabnik nastavitve spremeni v vsakem trenutku, in sicer v spodnjem desnem kotu spletne strani, kjer se vedno nahaja zavihek "Uredi nastavitve piškotkov". Na tem zavihku lahko uporabnik izbere možnost, ali se strinja s tem, da se na njegov računalnik naloži piškotke ali ne.

7. Končne določbe

Ti Splošni pogoji veljajo od 03.01.2023 dalje. Družba si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev.

Vsakokratni veljavni Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani na naslovu: www.drazbe.significa.si. Poleg tega se bo na njih izrecno ali posredno sklicevalo vsako povpraševanje, zbiranje ponudb, javni razpis, e-dražba ali drugo povabilo k predložitvi ponudb, katerega namen bo uporabiti Portal. Zato se šteje, da so stranki, ki uporablja, je povabljena ali pristopi k draženju v Portalu, ob vstopu v Portal ti Splošni pogoji znani in da jih v celoti sprejema. Uporabnik pa je tudi ob registraciji in vsaki spremembi Splošnih pogojev dolžan potrditi seznanitev z besedilom Splošnih pogojev. Potrditev se zabeleži v informacijskem sistemu (s klikom na gumb »potrdi«), s čimer je evidentirano soglasje uporabnika in strinjanje ter potrditev vsebine teh Splošnih pogojev. Nadaljnja uporaba Portala po objavi spremembe Splošnih pogojev pomeni, da se uporabnik s spremembami strinja.

Aktualno različico Splošnih pogojev si je mogoče ogledati, shraniti in natisniti na spletni strani.

Za te Splošne pogoje velja pravo Republike Slovenije. Za reševanje sporov, ki bi izvirali iz teh Splošnih pogojev ali tega dogovora, je pristojno sodišče v Ljubljani.

NAI Significa d.o.o.

Direktor Simon Kavka

NAI Significa - Prodaja lastnega deleža

Želite biti obveščeni o novostih?

Z izpolnitvijo kontaktnega obrazca se strinjam, da NAI Significa obdeluje moje podatke za potrebe vzpostavitve stika in obveščanja po elektronski pošti.
pokličite 031 601 368 ali nam pišite
Vaš e-mail
Zadeva
Strinjam se s pogoji poslovanja